Polityka prywatności | Biasi Caldaie
Biasi

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.biasi.it

Www.biasi.it zbiera pewne Dane Osobowe od swoich Użytkowników.
Użytkownicy mogą podlegać różnym standardom ochrony, dlatego do niektórych z nich mogą mieć zastosowanie szersze standardy. Aby dowiedzieć się więcej na temat kryteriów ochrony, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją dotyczącą możliwości zastosowania.
Niniejszy dokument można wydrukować w celach informacyjnych za pomocą polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.


Właściciel i Administrator Danych

BSG Caldaie a Gas S.p.A.
Via Pravolton 1/b
33170 Pordenone - Włochy
Email kontaktowy właściciela:

biuro@biasipoland.pl


Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów Danych Osobowych, które gromadzi www.biasi.it, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: numer telefonu; numer VAT; nazwa firmy; adres fizyczny; powiat; adres e-mail; kod pocztowy ZIP/Postal; różne rodzaje Danych; miasto; Tracker; Dane Użytkowe.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych Osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach objaśniających wyświetlanych przed rozpoczęciem gromadzenia Danych. Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z www.biasi.it. O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez www.biasi.it są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez www.biasi.it. W przypadkach, w których www.biasi.it wyraźnie stwierdza, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie podawać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Serwisu. Użytkownicy, którzy nie są pewni, które Dane Osobowe są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Właścicielem. Jakiekolwiek wykorzystanie Cookies - lub innych narzędzi śledzenia - przez www.biasi.it lub przez właścicieli usług podmiotów trzecich, z których korzysta www.biasi.it, służy realizacji Usługi wymaganej przez Użytkownika, poza wszelkimi innymi celami opisanymi w niniejszym dokumencie oraz w Polityce Cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem www.biasi.it i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie tych danych Właścicielowi.


Sposób i miejsce przetwarzania Danych Sposoby przetwarzania

Właściciel stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Danych, ich ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu. Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Poza Właścicielem, w niektórych przypadkach, do Danych mogą mieć dostęp określone osoby odpowiedzialne, zaangażowane w funkcjonowanie www.biasi.it (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy poczty, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone, w razie potrzeby, przez Właściciela jako Przetwarzający Dane. Aktualną listę tych podmiotów można w każdej chwili uzyskać od Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

Użytkownicy wyrazili zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ("opt-out"), bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych osobowych; dostarczenie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia jego zobowiązań przedumownych; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel; przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub osobę trzecią. W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.


Miejsce

Dane przetwarzane są w siedzibie Właściciela oraz w innych miejscach, w których znajdują się podmioty biorące udział w przetwarzaniu.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfer danych może wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych osobowych.

Jeżeli obowiązują szersze standardy ochrony, Użytkownik ma również prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej prawa międzynarodowego publicznego lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu ochrony jego Danych.

Jeśli takie przekazanie danych ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zwrócić się do Właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.


Czas przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:
Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy. Dane Osobowe zbierane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji tych celów. Szczegółowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów Właściciela można znaleźć w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem. Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie cofnięta. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne dla wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu władzy.

Po upływie okresu przechowywania, Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.


Cele przetwarzania danych

Dane dotyczące Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, wypełniania obowiązków prawnych, reagowania na wnioski egzekucyjne, ochrony swoich praw i interesów (lub praw i interesów Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania złośliwej lub oszukańczej działalności, a także w następujących celach: Kontaktowanie się z Użytkownikiem, Analityka, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych oraz Zarządzanie tagami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Danych Osobowych wykorzystywanych w poszczególnych celach, Użytkownik może zapoznać się z sekcją "Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych".


Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe są zbierane w następujących celach i przy użyciu następujących usług:


Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Użytkowników. Google Analytics (Google Ireland Limited) Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z www.biasi.it, sporządzania raportów na temat swojej działalności i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstowego i spersonalizowanego wyświetlania reklam własnej sieci reklamowej. Przetwarzane Dane Osobowe: Tracker; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Opt Out.


Kontakt z Użytkownikiem

Formularz kontaktowy (www.biasi.it) Wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, Użytkownik upoważnia www.biasi.it do wykorzystania tych danych w celu odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty lub innego rodzaju zapytania wskazane w nagłówku formularza. Przetwarzane dane osobowe: miasto; nazwa firmy; powiat; adres e-mail; numer telefonu; adres fizyczny; różne rodzaje Danych; numer VAT; kod pocztowy/IP.


Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia wyświetlanie treści hostowanych na zewnętrznych platformach bezpośrednio ze stron www.biasi.it i wchodzenie z nimi w interakcję. Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu internetowym na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Widżet wideo YouTube bez plików cookie (Google Ireland Limited) YouTube to usługa wizualizacji treści wideo oferowana przez Google Ireland Limited, która umożliwia www.biasi.it umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach. Ten widget jest skonfigurowany w taki sposób, że YouTube nie przechowuje informacji i plików cookie o użytkownikach na stronie www.biasi.it, chyba że odtwarzają oni film. Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Google Fonts (Google Ireland Limited) Google Fonts to usługa wizualizacji krojów pisma udostępniana przez Google Ireland Limited, która umożliwia www.biasi.it umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach. Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Widżet wideo YouTube (Google Ireland Limited) YouTube to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia www.biasi.it umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach. Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.


Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usług pomaga Właścicielowi zarządzać tagami lub skryptami potrzebnymi na www.biasi.it w sposób scentralizowany. Powoduje to przepływ danych Użytkowników przez te usługi, co potencjalnie może prowadzić do zatrzymania tych danych.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited) Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited. Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.


Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą wykonywać pewne prawa dotyczące ich Danych przetwarzanych przez Właściciela. Użytkownicy, którym przysługują szersze standardy ochrony, mogą skorzystać z któregokolwiek z praw opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach Użytkownik może zwrócić się do Właściciela z zapytaniem, jakie prawa mu przysługują. W szczególności Użytkownicy mają prawo do następujących działań:
• Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
• Sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
• Dostęp do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać ujawnienie dotyczące określonych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych.
• Weryfikować i żądać sprostowania. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia dokładności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub sprostowania.
• Ograniczenia przetwarzania swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
• Usunąć lub w inny sposób usunąć swoje Dane Osobowe. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od Właściciela usunięcia swoich Danych.
• Otrzymać swoje Dane i zlecić ich przekazanie innemu administratorowi. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez żadnych przeszkód innemu administratorowi. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, umowa, której stroną jest Użytkownik lub jego zobowiązania przedumowne.
• Wniesienie skargi. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.


Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Dane Osobowe przetwarzane są w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając jako uzasadnienie sprzeciwu podstawę związaną z jego szczególną sytuacją.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że jeżeli jednak ich Dane Osobowe będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.


Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie żądania dotyczące wykonania praw Użytkownika mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.


Zastosowanie szerszych standardów ochrony

Podczas gdy większość postanowień niniejszego dokumentu dotyczy wszystkich Użytkowników, niektóre postanowienia mają wyraźnie zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega szerszym standardom ochrony.

Takie szersze standardy ochrony mają zastosowanie, gdy przetwarzanie:
• jest dokonywane przez Właściciela z siedzibą na terenie UE;
• dotyczy Danych Osobowych Użytkowników, którzy znajdują się w UE i jest związane z oferowaniem płatnych lub nieopłaconych towarów lub usług, dla takich Użytkowników;
• dotyczy Danych Osobowych Użytkowników przebywających w UE i umożliwia Właścicielowi monitorowanie zachowań takich Użytkowników mających miejsce w UE.


Polityka cookies

Www.biasi.it wykorzystuje Trackery. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może zapoznać się z Polityką Plików Cookie.


Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z www.biasi.it lub związanych z nim Usług. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.


Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Poza informacjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności, www.biasi.it może na żądanie Użytkownika udzielić mu dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub zbierania i przetwarzania Danych Osobowych.


Logi systemowe i konserwacja

Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych, www.biasi.it i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z www.biasi.it (logi systemowe) wykorzystywać w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak Adres IP).


Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na początku tego dokumentu.


Sposób obsługi żądań "Do Not Track".

Www.biasi.it nie obsługuje żądań "Do Not Track". Aby ustalić, czy którykolwiek z serwisów zewnętrznych, z których korzysta, honoruje żądania "Nie Śledzić", prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności.


Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie swoich użytkowników na tej stronie i ewentualnie w www.biasi.it i/lub - w miarę możliwości technicznych i prawnych - wysyłając powiadomienie do użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych Właścicielowi. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji podaną na dole strony.

Jeżeli zmiany będą miały wpływ na czynności przetwarzania dokonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze od Użytkownika nową zgodę, jeżeli będzie to wymagane.


Definicje i odniesienia prawne Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobisty numer identyfikacyjny - pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.


Dane użytkowe

Informacje zbierane automatycznie przez www.biasi.it (lub serwisy trzecie wykorzystywane w www.biasi.it), do których można zaliczyć: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystają Użytkownicy korzystający z www.biasi. it, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pozytywny, błąd, itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne szczegóły czasowe wizyty (np, czas spędzony na każdej stronie w ramach Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w ramach Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.


Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z www.biasi.it, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem Danych.


Podmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.


Przetwarzający Dane (lub Inspektor Danych)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.


Administrator Danych (lub Właściciel Danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z witryny www.biasi.it. Administratorem Danych, o ile nie określono inaczej, jest Właściciel www.biasi.it.


www.biasi.it (lub niniejsza Aplikacja)

Środek, za pomocą którego zbierane i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika.


Serwis

Usługa świadczona przez www.biasi.it, opisana w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.


Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Cookie

Cookies to Trackery składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.


Tracker

Tracker oznacza każdą technologię - np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne, osadzone skrypty, e-tagi i fingerprinting - która umożliwia śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez dostęp do informacji lub przechowywanie ich na urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym Art. 13/14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do serwisu www.biasi.it, o ile w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej.

iubenda hostuje tę zawartość i gromadzi jedynie Dane Osobowe ściśle niezbędne do jej udostępnienia.

Napisz do nas, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji

(Przeczytaj)